Prokura

Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, które udzielić może wyłącznie przedsiębiorca. Zakres prokury został ustalony przez ustawodawcę i w przeciwieństwie do pełnomocnictwa nie może być zmieniony ani ograniczony.

Udzielenie prokury oznaczania przekazanie prawa do podejmowania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w imieniu przedsiębiorcy. Jej ustalenie wymaga zawarcia umowy pisemnej pod rygorem nieważności. Niezachowanie tej formy oznacza, że umocowanie nie zostało udzielone. Jeżeli prokurent podjął jakieś działania wówczas są one nieważne.

Prokura nie jest udzielana na zawsze. Kodeks cywilny określa okoliczności jej wygaśnięcia i odwołania.
Odwołanie prokury to czynność stosunkowo prosta. Wystarczy wola przedsiębiorcy. W przypadku działalności jednoosobowej przedsiębiorca musi tylko oświadczyć prokurentowi, iż odwołuje przyznaną mu prokurę. W przypadku spółek odwołanie prokury mogłoby się wydawać znacznie trudniejsze, jednak nie potrzeba zgody całości, a nawet większości głosów. Odwołanie może być bowiem wykonane przez każdego z członków zarządu.

Prokura wygasa z kolei gdy zaistnieją okoliczności zmierzające do zakończenia bytu prawnego przedsiębiorcy, a także w przypadku ogłoszenia upadłości bądź przekształcenia.

Słowa kluczowe: