Dowody księgowe

Prowadząc pełną księgowość konieczne jest ewidencjonowanie każdego zdarzenia gospodarczego, które miało miejsce w przedsiębiorstwie w księgach rachunkowych. Dokumentami będącymi podstawa zapisu w księgach rachunkowych są dowody księgowe.Zgodnie z ustawą o rachunkowości dowody księgowe powinny być rzetelne, kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych.

Dowody księgowe muszą zawierać:
- rodzaj dowodu oraz jego numer identyfikacyjny,
- określenie stron dokonujących operacji gospodarczej,
- opis operacji gospodarczej,
- datę dokonania operacji oraz datę wystawienia dowodu,
- podpis wystawcy dowodu,
- podpis osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
- dekretację dowodu oraz podpis osoby odpowiedzialnej.

Wyróżniamy 7 rodzajów dowodów księgowych:
- dowody zewnętrzne własne - przekazywane są kontrahentowi,
- dowody zewnętrzne obce - otrzymywane od kontrahentów,
- dowody wewnętrzne - dotyczą operacji wewnątrz jednostki,
- dowody zbiorcze - służą do dokonania łącznych zapisów kilku dowodów źródłowych, które muszą zostać wymienione w dowodzie zbiorczym,
- dowody zastępcze - wystawiane są do czasu otrzymania dowodu zewnętrznego obcego,
- dowody rozliczeniowe - ujmują dokonane wcześniej zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych,
- dowody korygujące - poprawiają poprzednie zapisy.

Słowa kluczowe: